วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กลุ่มงานงบประมาณ

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ งานในความรับผิดชอบ
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  50570  
 นางจริยา ชุมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  50573  
 นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ หัวหน้าฝ่ายประสานงบประมาณ  50461  
 นางสาวดารารัตน์ เงินเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  50462   
 นางสาวจตุพร ชูดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  50451  
 นางสาวณาตยา ทวีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  50549  

 นายพงศธร ช้างโสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  50804  
 นางสาวมยุรา จารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  50803  
นายธนพนธ์ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 50451  

นางสาวณัฐมน หินขาว

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 50451